Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Časti :

Malacky MsZ

 

1. bod Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu

    
 

2. bod Správa o výsledku vykonanej NFK hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami pri rekonštrukcii chodníka na Námestí

    
 

3. bod Správa o výsledku vykonanej NFK dodržiavania všeobecno záväzných predpisov pri rekonštrukcii chodníkov na území mesta

    
 

4. bod Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2014 – Z3/2015

    
 

5a. bod Návrh na zrušenie VZN č. 6/2009 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou v meste Malacky

    
 

5a. bod Pokračovanie

    
 

5b. bod Návrh na zrušenie VZN č. 11/2005 o poskytovaní sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi z rozpočtu mesta Malacky

    
 

5c. bod Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Malacky č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 12/2012 a grantovej politike mesta

    
 

5c. bod Pokračovanie 1

    
 

5c. bod Pokračovanie 2

    
 

5c. bod Pokračovanie 3

    
 

6. bod Návrh na dlhodobé uvoľnenie poslanca MsZ na výkon funkcie zástupcu primátora mesta k 16.2.2015

    
 

7. bod Návrh na prerokovanie a schválenie platu primátora mesta

    
 

7. bod Pokračovanie

    
 

8. bod Návrh na zriadenie komisií a voľba členov z radu poslancov

    
 

8. bod Pokračovanie 1

    
 

8. bod Pokračovanie 2

    
 

8. bod Pokračovanie 3

    
 

8. bod Pokračovanie 4

    
 

8. bod Pokračovanie 5

    
 

9. bod Návrh voľby členov Rady školy delegovaných za zriaďovateľa

    
 

10. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok roku 2015

    
 

11a. bod Návrh na odplatný prevod parcely registra „E“ p. č.: 5843/31 na ul. Michala Tillnera v Malackách v prospech mesta Malacky – Z16/2015

    
 

11cd. bod Návrh na prenájom nebytového priestoru, miestnosti č. 506 na 4. poschodí budovy Mestského úradu v Malackách v prospech Art-Ex s.r.o. na dobu neurčitú

    
 

11e. bod Návrh na zriadenie odplatného vecného bremena na parcele registra „E“ p. č.: 6527/1 na ul. Stupavskej v Malackách v prospech Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia, a.s., Bratislava na dobu neurčitú

    
 

12. bod Zámer Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

    
 

12. bod Pokračovanie

    
 

13. bod Návrh zmeny rozpočtu mesta na rok 2015

    
 

13. bod Pokračovanie 1

    
 

13. bod Pokračovanie 2

    
 

14. bod Návrh rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2015

    
 

15. bod Informácie

    
 

16. bod Interpelácie

    
 

5f. bod Návrh Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií

    
 

5f. bod Pokračovanie

    
 

5e. bod Návrh Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva

    
 

5d. bod Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Malacky č. 5/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

    
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
31.01.2015 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS

 
02.02.2015 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Zvolen, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Zvolen

LIVE STREAMING pre PC prostredníctvom Silverlight-u

 
04.02.2015 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Banskobystrická latka 2015

výškarsky míting žien a mužov

 
05.02.2015 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BRATISLAVA MsZ

Zasadnutie MsZ Bratislavy

LIVE STREAMING pre PC prostredníctvom Silverlight-u


Kategórie videií:
 
Web Statistics